Reklamačný poriadok Ahifi.sk

súčasť Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu Ahifi.cz/sk


 I. Základné ustanovenia

I. 1
Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu Ahifi.cz/sk a upravuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi rozsah, spôsob a základné podmienky reklamácie vád tovaru. Tento reklamačný poriadok sa riadi predovšetkým režimom zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I. 2
Reklamačný poriadok je rozdelený na dve časti. Prvá časť upravuje všeobecne práva a povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. Druhá časť tieto práva a povinnosti doplňuje v prípade, že je kupujúci spotrebiteľom.
I. 3                                          
Reklamáciu je možné uplatniť na adrese:

Ahifi, s.r.o.
CTPark Brno Líšeň
Trnkova 3140/119g (naproti Rohlik.cz)
628 00 Brno-Líšeň
Česká Republik

 osoby poverenej predávajúcim počas otváracej doby, ktorá je od-do, alebo odoslaním na uvedenú adresu.
I. 4
Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť reklamovaný tovar (v prípade, že je to možné) a dostatočným spôsobom preukázať, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho (najmä originálom dokladu o kúpe). Kupujúci je ďalej povinný uviesť konkrétny popis vady a svoje kontaktné údaje.

Kupujúci-spotrebiteľ je povinný informovať dodávateľa o svojom úmysle podať žiadosť na reklamáciu. Predávajúci odporúča kupujúcemu využiť reklamačný systém, ktorý je k dispozícii na odkaze: https://www.ahifi.sk/reklamacia/.

I. 5
Kupujúci je pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu povinný zvoliť vhodný obal zásielky a zásielku riadne zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu zasielaného tovaru.
I. 6
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu škody vzniknutej v dôsledku vady tovaru.
 

Prvá časť

II. Zodpovednosť za vady

II. 1
Tovar má vady v prípade, že nie je dodaný v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. Za vadu tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. V prípade, že z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že tovar dodáva v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
II. 2
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
 
II. 3
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je spôsobená porušením povinností predávajúceho.
II. 4
Ak predávajúci dodá tovar so súhlasom kupujúceho pred dobou určenou na jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar alebo vady dodaného tovaru opraviť, ak výkon tohto práva nespôsobí kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo neprimerané výdavky. Kupujúcemu je však zachovaný nárok na náhradu škody.
II. 5
Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne k povahe tovaru. Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak je však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odosiela bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú povahe tovaru si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do nového miesta určenia.
II. 6
Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
II. 7
Kupujúci nemá právo vyplývajúce z predávajúceho zodpovednosti za vady, pokiaľ o vadách na tovare predávajúceho neinformoval bez zbytočného odkladu po tom, čo:
a) danú vadu zistil,
b) danú vadu mal pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa ods. II. 5, alebo
c) sa vady mohol zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.
 
Toto neplatí v prípade, že vady tovaru sú dôsledkom skutočností, o ktorých predávajúci vedel alebo musel vedieť v čase dodania tovaru. 
 

III. Záruka za akosť

III.1
Prevzatie záväzku za akosť tovaru predávajúcim môže vyplývať zo zmluvy, z písomného vyhlásenia predávajúceho alebo z vyznačenia dĺžky záručnej doby na obale tovaru. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba. V opačnom prípade je záručná doba pre kupujúcího – spotrebitele 24 mesiacov.
III. 2
Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
III. 3
Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.
 

IV. Nároky z vád tovaru

IV. 1
Ak je tovar dodaný s vadami, vznikajú kupujúcemu nároky voči predávajúcemu uvedené v tomto článku.
IV. 2
V prípade, že je dodaním tovaru s vadami podstatne porušená zmluva, má kupujúci nárok:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
Porušenie zmluvy je podstatné, ak predávajúci vedel v čase kúpy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že kupujúci nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.
IV. 3
Voľba medzi nárokmi uvedenými v ods. 2 kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Ak kupujúci túto voľbu predávajúcemu neoznámi v lehote podľa vyššie uvedeného, kupujúci má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení  zmluvy.
IV. 4
Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.
IV. 5
Kupujúci je povinný v prípade, že požaduje odstránenie vád tovaru, poskytnúť predávajúcemu primeranú lehotu k tomuto odstráneniu. V tejto lehote kupujúci nemôže uplatniť iné nároky z vád tovaru.
Dokiaľ kupujúci neurčí túto lehotu alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa vyššie uvedeného.
IV. 6
Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z ods. IV. 5, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa ods. IV. 5 alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.
IV. 7
Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa ods. IV. 6, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.
IV. 8
Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.
IV. 9
Do doby odstránenia vád nie je kupujúci povinný platiť časť kúpnej ceny, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené.
IV. 10
Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastnosti tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.
IV. 11
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. To neplatí, ak k nemožnosti vrátenia tovaru v takomto stave nie je spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.
IV. 12
V prípade, že kupujúci obdrží iný než objednaný tovar, pošle kupujúci tovar späť predávajúcemu, pokiaľ je to možné v originálnom obale, spoločne s aspoň kópiou dodacieho listu a uvedie dôvod vrátenia tovaru. Predávajúci následne zašle kupujúcemu objednaný tovar. Náklady na dodanie iného než objednaného tovaru späť predávajúcemu a dodanie správneho objednaného tovaru kupujúcemu nesie predávajúci.
 

Druhá časť

V. Zodpovednosť za vady

V. 1
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci kupujúcemu najmä zodpovedá, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
a) mal tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli; ak k dohode strán nedošlo, tak že má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy,
b) sa tovar hodil k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
c) tovar zodpovedal akosťou alebo prevedením zmluvnému vzorku alebo predlohe, v prípade, že bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
d) bol tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
e) tovar vyhovoval požiadavkám príslušných právnych predpisov.
V. 2
Ak sa vada na tovare prejaví v priebehu šiestich mesiacov od dňa prevzatia plnenia, má sa za to, že vec bola vadná už pri jej prevzatí.
 

V. Uplatnenie reklamácie

V. 1
V prípade, že kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby akostnú vadu alebo mu vznikne nárok z vadného plnenia, má právo ho reklamovať. Na uľahčenie a urýchlenie reklamácie vyplňte v našom reklamčnom systéme sekciu "Reklamácia" na nasledujúcom odkaze: https://www.ahifi.sk/reklamacia/.
V. 2
Kupujúci má právo uplatniť nárok z vadného plnenia na adrese stanovenej predávajúcim, a to podľa čl. I ods. I. 3. Kupujúci pri reklamovaní tovaru postupuje podľa čl. I ods. I. 4.
V. 3
Kupujúci má právo:
a) na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, ak ide o vadu odstrániteľnú;
b) na výmenu veci alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy), ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar využívaný ako bezvadný;
c) na výmenu veci alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy), ak ide o vadu odstrániteľnú, ktorá sa vyskytla po tom, čo bola už najmenej dvakrát opravovaná;
d) na výmenu veci alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy), ak má tovar súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby;
e) na primeranú zľavu z ceny tovaru, ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni, aby bol tovar využívaný ako bezvadný.
V. 4
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
V. 5
Predávajúci doručí kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď. Ak to nie je možné, musí predávajúci toto potvrdenie doručiť bez zbytočného odkladu, no najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.
 
Potvrdenie nemusí predávajúci kupujúcemu doručiť, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 

VI. Rozhodnutie o reklamácií a vybavenie reklamácie

VI. 1
Na základe rozhodnutia kupujúceho je predávajúci alebo osoba poverená predávajúcim povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
VI. 2
Reklamáciu predávajúci eviduje formou zápisu v reklamačnom protokole. Predávajúci reklamáciu vybaví v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa určenia spôsobu vybavenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru (odstúpením od zmluvy), vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
VI. 3
Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
VI. 4
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
VI. 5
O spôsobe vybavenia reklamácie je zákazník informovaný emailom, telefonicky alebo osobou poverenou predávajúcim. Po márnom uplynutí 30 dní k vybaveniu reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
VI. 6
Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 
VI. 7
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nevyhnutných účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou.
 

VI. Alternatívne riešenie sporov

VII. 1
V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zamietne alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim neodpovie, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VII. 2
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
VII. 3
Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
 

VII. Záverečné ustanovenia

VIII. 1
Práva a povinnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v čl. I ods. I. 1.
VIII. 2
Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu Ahifi.cz, dostupných na adrese: www.ahifi.cz/sk
VIII. 3
Podnikatel je držitel certifikátu GOS a je zavázán Kodexem GOS Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, který je dostupný na webových stránkách zhotovitele. Platnost certifikátu GOS lze ověřit na webových stránkách SOS - Asociace (www.asociace-sos.cz/gos).
VIII. 3
Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.7.2017
 
Dňa 17.6.2017