Obchodné podmienky internetového obchodu Ahifi.sk

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Ahifi.sk

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode www.ahifi.sk, prevádzkovanom firmou Ahifi, s.r.o., s miestom podnikania v Brně, Trnkova 3140/119g, 628 00, Česká Republika, IČ: 06597840.

Predávajúceho je možné v prípade potreby kontaktovať:
Poštou na adrese pre doručovanie:

Ahifi, s.r.o.
CTPark Brno Líšeň
Trnkova 3140/119g (naproti Rohlik.cz)
628 00 Brno-Líšeň
Česká Republika

Prostredníctvom e-mailovej adresy: info@ahifi.sk
Telefonicky za základnú sadzbu hovorného na číslach: +420 607 38 38 38 (Po‑Pi, 08:00 až 17:00)

Tieto VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je predávajúci a na druhej strane je kupujúci, ktorý je zákazníkom internetového obchodu ahifi.sk.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami príslušnými právnymi predpismi, a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami  príslušnými právnymi predpismi, a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Pri nákupe v internetovom obchode ahifi.sk sú uzatvárané iba zmluvy s jednorazovým plnením (dodanie tovaru) a tým pádom nedochádza k uzatváraniu zmlúv na dobu určitú alebo neurčitú.

Náklady na použitie prostriedkov umožňujúcich uzavretie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán nesie kupujúci.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) k uskutočneniu objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Vymedzenie pojmov

Zákazník internetového obchodu ahifi.sk je kupujúci. Kupujúcim je každá osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára zmluvy v tomto internetovom obchode alebo s ním inak jedná. Kupujúci môže byť kupujúci-spotrebiteľ alebo kupujúci-podnikateľ.
 
Spotrebiteľská zmluva je zmluva, ktorú uzavrel predávajúci s kupujúcim-spotrebiteľom.
Kupujúcim-spotrebiteľom sa rozumie osoba podľa ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. a ustanovenia § 2 zákona č. 250/2007 Z.z, t.j. kupujúci-spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci-podnikateľ je osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiacu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkonu povolania. V prípade, že kupujúci vyplní v objednávke identifikačné číslo alebo iný údaj o jeho podnikateľskej činnosti, bude považovaný za kupujúceho-podnikateľa.

Miestom dodania predmetu kúpnej zmluvy je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

III. Vznik kúpnej zmluvy

Prezentácia tovaru v internetovom obchode ahifi.sk, je pri predpoklade uvedenia ceny tovaru ponukou na uzavretie zmluvy s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť záväzok.

Kupujúci si v rámci ponuky tovaru v internetovom obchode ahifi.sk vyberie požadované položky tovaru, ich množstvo a klikne na tlačidlo „Vložiť do košíku“. Po dokončení výberu tovaru kupujúci klikne na tlačidlo „Nákupný košík“, ktoré je umiestnené v hornej časti webovej stránky. Kupujúci má prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Upraviť obsah košíka“ možnosť ďalej upravovať objednávku (odstraňovať vybrané položky a meniť ich množstvo). Tieto úpravy kupujúci potvrdí kliknutím na tlačidlo „Upraviť objednávku“. Kupujúci pokračuje v objednávke voľbou požadovaného spôsobu dopravy, platby a vyplnením kontaktných a doručovacích údajov. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov kupujúci vyjadrí súhlas s VOP a Reklamným poriadkom v znení účinnom v okamihu odoslania objednávky. Kontrola všetkých zadaných údajov je možná prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Rekapitulácia objednávky“. V tejto fáze má kupujúci poslednú možnosť zistiť a opraviť chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov. Objednávka kupujúceho je dokončená kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Táto objednávka je záväzným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy. Kupujúci si je vedomý, že kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ mu vzniká povinnosť uhradiť cenu objednávky.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

Predávajúci bezodkladne kupujúcemu potvrdí formou e-mailu, že objednávku kupujúceho eviduje. Toto potvrdenie nemá na samotné uzavretie kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Údaje uvedené v objednávke sa stávajú súčasťou zmluvy.

Uzavretú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonom stanovených dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu predávajúci odkazuje na čl. IV. „Postup pri objednávaní“.   

IV. Postup pri objednávaní

Spôsob objednania:
Objednávať tovar/služby je možno nasledujúcimi spôsobmi:
  • elektronicky v internetovom obchode www.ahifi.sk (NONSTOP)
  • telefonicky na tel. čísle +420 607 38 38 38 prevádzkovanom mobilným operátorom O2 (Po-Pi, 8:00 až 17:00)
  • emailom na objednavky@ahifi.sk (NONSTOP)
Kupujúci kupuje tovar za cenu platnú v dobe objednávky. Kupujúci má možnosť sa pred odoslaním objednávky zoznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými poplatkami (PHE a pod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a v potvrdení objednávky

Predávajúci odporúča kupujúcemu uskutočňovať objednávky cez internetový obchod www.ahifi.sk.  

V. Platobné podmienky

Cenu za objednaný tovar je možné zaplatiť prostredníctvom dobierky, platbou vopred na bankový účet (CZ1355000000000479952002) alebo online platbou kartou.

Platba v hotovosti pri prebratí tovaru - dobierka
Cenu za objednaný tovar je možné uhradiť vodičovi doručovacej spoločnosti alebo poštovnému doručovateľovi. Predávajúci odporúča kupujúcemu pripraviť si potrebné množstvo peňazí k urýchleniu predaniu objednaného tovaru.

Prevodom vopred na bankový účet CZ1355000000000479952002 (Raiffeisenbank)
V prípade, že kupujúci zvolí platbu vopred na bankový účet, budú mu automaticky zaslané všetky potrebné údaje k uskutočneniu platby. Pred uskutočnením platby kupujúci počká, kým mu predávajúci zašle potvrdenie objednávky, ktorá kupujúceho informuje aj o dostupnosti objednaného tovaru. Po pripísaní čiastky na uvedený účet predávajúci bezodkladne vyexpeduje objednaný tovar a o tejto skutočnosti informuje kupujúceho.
Pri platbe vopred na bankový účet môže byť termín dodania ovplyvnený termínom pripísania platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na uvedený účet najneskôr do 14 pracovných dní od odoslania objednávky.

GOPAY – online platba karotu
Prostredníctvom online platby kreditnou kartou odporúča predávajúci platiť iba v prípade, že je objednávaný tovar skladom. Predíde sa tak zbytočným ťažkostiam pri stornovaní platby.

Apple Pay – online platba kartou
Prostredníctvom online platby kreditnou kartou odporúča predávajúci platiť iba v prípade, že je objednávaný tovar skladom. Predíde sa tak zbytočným ťažkostiam pri stornovaní platby.

Google Pay – online platba kartou
Prostredníctvom online platby kreditnou kartou odporúča predávajúci platiť iba v prípade, že je objednávaný tovar skladom. Predíde sa tak zbytočným ťažkostiam pri stornovaní platby.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho už prebratím tovaru kupujúcim.   

VI. Dodacie podmienky

Pred prevzatím objednaného tovaru je kupujúci povinný tento tovar skontrolovať, či nie je obal alebo tovar porušený alebo poškodený. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti je kupujúci oprávnený dodaný tovar neprebrať. Každá odoslaná zásielka je prelepená ochrannou známkou s logom AHIFI, ktorá musí byť neporušená. V prípade, že kupujúci poškodenú/porušenú zásielku preberie, je potrebné konkrétne poškodenie/porušenie uviesť v preberacom protokole doručovateľa.
Neúplnú alebo poškodenú/porušenú zásielku je potrebné bezodkladne oznámiť na adresu reklamacie@ahifi.sk, spísať s dopravcom protokol a tento protokol zaslať emailom alebo poštou predávajúcemu. Nedodržanie tohto postupu nezbavuje kupujúceho práva neúplnosť alebo poškodenosť zásielky reklamovať, avšak dáva predávajúcemu možnosť namietať, že za tento stav zásielky nezodpovedá.

Faktúru alebo iný daňový doklad predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou formou na email uvedený v objednávke, a to pri vyexpedovaní objednaného tovaru. V prípade, že o to kupujúci výslovne požiada, zašle predávajúci takýto doklad aj fyzicky.

Informácie o dodacej lehote tovaru, ktorý nemá predávajúci skladom, obdrží kupujúci prostredníctvom emailu.

Pod údajom „Dostupnosť“ v detaile produktu je vždy uvedený podrobný text s informáciami o termínoch dodania.

Objednaný tovar bude podľa výberu kupujúceho dodaný na adresu buď prostredníctvom kuriéra spoločnosti SPS alebo Slovenskej Pošty, na výdajné miesto spoločnosti SPS alebo výdajné miesto spoločnoti Packeta. Zákazník má možnosť osobného odberu v priestoroch našej predajni na adrese: Trnkova 3140/119g, 628 00 Brno-Líšeň, Česká republika.

SPS – kuriér
V prípade, že si kupujúci zvolí možnosť dodania objednaného tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SPS, bude mu balík doručený nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní. Doručovanie prebieha v pracovné dni od 9:00 do 18:00. Doručovateľ kupujúceho vopred telefonicky alebo formou SMS informuje o predpokladanom čase doručenia. Pokiaľ doručovateľ nezastihne kupujúceho v mieste dodania pri prvom pokuse, zanechá v poštovej schránke oznámenie a zásielku doručí nasledujúci pracovný deň.
Prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SPS je možné zasielať tovar v celkovej hmotnosti do 50 kg.

Odberné miesto – Packeta
V prípade, že si kupujúci zvolí možnosť osobného odberu v odberných miestach spoločnosti Zásilkovňa, zvolí si aj konkrétne odberné miesto, do ktorého má byť objednaný tovar zaslaný.

Odberné miesto SPS - ParcelShop
Tovar si môžete vyzdvihnúť na odbernom mieste SPS.

Osobný odber na pobočke
Zákazník si môže vybrať osobné vyzdvihnutie svojej objednávky na našej predajni na adrese: Trnkova 3140/119g, 628 00 Brno-Líšeň, Česká republika.

V prípade, že kupujúcemu nebol objednaný tovar doručený, prípadne ak sa vyskytnú iné problémy s doručením, kupujúci sa môže obrátiť na predávajúceho, a to na tel. čísle 00420 607 383 838 alebo na e-mail objednavky@ahifi.sk.
 
  Cena dopravy je vr. DPH
SPS - kuriér 3.99 € + 1.49 € dobierka
Packeta 2.99 € + 1.49 € dobierka
SPS - výdajné míesta 2.99 € + 1.49 € dobierka
Slovenská pošta 3.99 € + 1.49 € dobierka
 
V okamihu odoslania zásielky je o tejto skutočnosti kupujúci predávajúcim informovaný. Na vyžiadanie predávajúci kupujúcemu poskytne podacie číslo zásielky.

Cena dodania sa riadi aktuálnym cenníkom v deň odoslania záväznej objednávky.

V prípade, že zásielka nebude kupujúcemu doručená z dôvodov spočívajúcich na strane predávajúceho do dvoch pracovných dní (pri splnení podmienok a po uskutočnení všetkých potrebných krokov zo strany kupujúceho, predovšetkým zaplatením vopred, ak bola táto forma zvolená), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napr. právo na náhradu škody).
Zasielame iba na Slovensko. We ship only in Slovakia. !!!!
 

VII. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar na adresu miesta dodania v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi v emaile potvrdzujúcom prijatie objednávky.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie objektívne nemožným (napr. tovar sa prestane vyrábať) a s kupujúcim sa nedohodne na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatí objednané plnenie vopred (napr. bezhotovostným bankovým prevodom) a dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov vyššie uvedených, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku do siedmich pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný objednaný tovar prebrať a zaplatiť kúpnu cenu. S konečnou kúpnou cenou je kupujúci uzrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred okamihom jej odoslania predávajúcemu.

V prípade, že kupujúci svoju povinnosť prebrať tovar nesplní, bez toho aby od zmluvy odstúpil, prípadne bez toho, aby odmietol prevziať objednaný tovar z dôvodu jeho poškodenia, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu, a to predovšetkým náklady vynaložené na prepravu tovaru.  

VIII. Ceny

V internetovom obchode sú vždy uvádzané aktuálne a platné ceny. Kúpne ceny sú konečné, t.j. vrátane DPH, poprípade všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci k získaniu tovaru zaplatiť. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia v internetovom obchode.

Akčné ceny platia  buď do vypredania zásob, a to v prípade, že je  uvedený počet kusov akčného tovaru, alebo po dobu časovo určenú.

Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za odporučenie známym, RENOME a pod.). Každá zľava má špecifické pravidlá pre uplatnenie. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií) alebo je pri zľave uvedený odkaz na príslušné webové stránky, ktoré pravidlá pre uplatnenie zliav podrobne popisujú.
Poskytnuté zľavy nie je možné kombinovať a sčítavať.

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo takéto uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.
V takomto prípade bude kupujúci predávajúcim o tejto skutočnosti informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či zľavového kupónu.   

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci-spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku s predávajúcim v rámci internetového obchodu, a to do 14 dní od prebratia plnenia, bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie.
V prípade, že je predmetom zmluvy dodanie niekoľkých druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží lehota na odstúpeniu od zmluvy odo dňa prebratia poslednej dodávky tovaru. V prípade, že je predmetom zmluvy opakovaná dodávka tovaru, beží lehota na odstúpeniu od zmluvy odo dňa prebratia prvej dodávky tovaru.

Kupujúci-spotrebiteľ je povinný prejaviť svoju vôľu od zmluvy odstúpiť. Predávajúci odporúča, aby kupujúci na odstúpeniu od zmluvy využil formulár k tomu určený, ktorý je zverejnený na webových stránkach internetového obchodu, a tento formulár následne zaslal formou listu na emailovú adresu reklamacie@ahifi.sk alebo adresu predávajúceho:

Ahifi, s.r.o.
CTPark Brno Líšeň
Trnkova 3140/119g (naproti Rohlik.cz)
628 00 Brno-Líšeň

Kupujúci-spotrebiteľ môže prejaviť vôľu od zmluvy odstúpiť aj ďalšími spôsobmi, napr. emailom na adresu reklamacie@ahifi.sk alebo telefonicky na tel. čísle +420 607 38 38 38.

Kupujúci-spotrebiteľ je povinný vyjadriť svoj úmysel odstúpiť od zmluvy. Predávajúci odporúča kupujúcemu využiť systém na podávanie žiadosti na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na https://www.ahifi.sk/reklamacia/.

Kupujúci musí pri odstúpení od zmluvy uviesť číslo dokladu o kúpe a taktiež uviesť, akým spôsobom majú byť peňažné prostriedky kupujúcemu vrátené, prípadne uviesť, či budú čerpané na ďalší nákup. V prípade, že kupujúci túto informáciu neuvedie, budú peňažné prostriedky vrátené rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci prijal. Toto neplatí, pokiaľ z povahy veci nie je možné rovnaký spôsob použiť (napr. dobierka).

Predávajúci odporúča kupujúcemu odoslať aj sprievodný list, prípadne uviesť dôvody, na základe ktorých došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci-spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, no najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar predávajúcemu na adresu:

Ahifi, s.r.o.
CTPark Brno Líšeň
Trnkova 3140/119g (naproti Rohlik.cz)
628 00 Brno-Líšeň

V prípade, že kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, no najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, všetky platby, ktoré od kupujúceho-spotrebiteľa prijal v rámci zmluvy, od ktorej kupujúci-spotrebiteľ odstúpil, vrátane nákladov na dodanie a ceny za dobierku. Pokiaľ kupujúci-spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší predávajúcim ponúkaný spôsob doručenia, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie iba vo výške ceny najlacnejšieho spôsobu doručenia.
Kupujúci-spotrebiteľ nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru.

Predávajúci nie je povinný kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátiť platby skôr, ako mu kupujúci-spotrebiteľ odovzdá tovar alebo než kupujúci-spotrebiteľ dokáže, že tovar predávajúcemu odoslal, podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci-spotrebiteľ vráti tovar úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou a pokiaľ je to možné vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prebral.
Nedodržanie týchto podmienok nemá vplyv na právo kupujúceho-spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, avšak predávajúci je následne oprávnený uplatniť voči kupujúcemu náhradu zníženej hodnoty vráteného tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než aký je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Kupujúci-spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.
Predávajúci výslovne upozorňuje, že kupujúci-spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho-spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru urečeného osobitne pre jedného kupujúceho-spotrebiteľa.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu zabalenia objednaného tovaru. Túto skutočnosť je kupujúci povinný oznámiť buď e-mailom (objednavky@ahifi.sk) alebo telefonicky (+420 607 38 38 38).

V prípade, že bola objednávka už vybavená a zabalená, je kupujúci povinný, v prípade odstúpenia od zmluvy, uhradiť náklady spojené so zabalením objednaného tovaru, ktoré predávajúcemu vznikli.

V prípade, že objednávka bola už vybavená a vyexpedovaná, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené so zabalením a expedovaním, pokiaľ predávajúci takéto odstúpenie dobrovoľne akceptuje.

Kupujúci-podnikateľ sa môže s predávajúcim dohodnúť na odstúpení od zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je hodnotený predávajúcim.
V prípade, že nedôjde k dohode o podmienkach akceptovateľných pre obe zmluvné strany, bude tovaru vrátený na náklady predávajúceho späť kupujúcemu-podnikateľovi.
Predávajúci je oprávnený účtovať k tiaži kupujúceho-podnikateľa prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Kupujúci je pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu povinný zvoliť vhodný obal zásielky a tovar riadne zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu zasielaného tovaru.  

X. Záruka a reklamácie

Práva kupujúceho z vadného plnenia, tak ako aj podmienky a postup pri reklamácií, sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou VOP, a ktorý je dostupný na webových stránkach internetového obchodu predávajúceho.

Práva a povinnosti neupravené reklamačným poriadkom uvedeným v predošlom odseku sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, a to predovšetkým režimom zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Kupujúci-spotrebiteľ je povinný informovať dodávateľa o svojom úmysle podať žiadosť na reklamáciu. Predávajúci odporúča kupujúcemu využiť reklamačný systém, ktorý je k dispozícii na odkaze: https://www.ahifi.sk/reklamacia/.

XI. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vyplnením registračného formuláru alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu ahifi.sk, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho realizovaných nákupoch.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje, poskytnuté pri registrácií v systéme internetového obchodu ahifi.sk sú dôverné a budú použité iba za účelom plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, prípadne pre účely marketingových a reklamných akcií predávajúceho, za predpokladu výslovného súhlasu kupujúceho.
Osobné údaje nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácií, ktoré bezprostredne súvisia s distribúciou alebo platobným stykom, týkajúcim sa kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje postupovať tak, aby kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a súčasne dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života kupujúceho.

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu v rámci kúpnej zmluvy a marketingových a reklamných akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uschovávané v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovávaním jeho osobných údajov podľa vyššie uvedeného, a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto zhromažďovaním a spracovávaním.
Za písomné vyjadrenie sa považuje aj elektronická forma, predovšetkým prostredníctvom kontaktného formuláru na webových stránkach internetového obchodu alebo zaslaním takéhoto vyjadrenia na emailovú adresu reklamacie@ahifi.sk.

Vo vyššie uvedených prípadoch má predávajúci povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databázy.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a ďalších zákonom daných práv k týmto údajom.

Pri vystavení opravného daňového dokladu môže predávajúci požadovať taktiež overenie totožnosti, ktoré bude považovať za dostatočné (napr. predloženie občianskeho preukazu). Predložením dokladu totožnosti kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa tohto článku VOP.

Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná najmenej po dobu 5 rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi. Zmluva nie je prípustná tretím nezúčastneným stranám.

Predávajúci vydá kópiu uzavretej zmluvy kupujúcemu, pokiaľ o to kupujúci požiada.  

XII. Mimosúdne riešenie sporov

V prípade, že je to možné, riešia predávajúci a kupujúci-spotrebiteľ vzniknuté spory zmiernou mimosúdnou cestou. Za týmto účelom sa môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Kupujúci-spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Predávajúci a kupujúci-spotrebiteľ sa zaväzujú poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v prípade mimosúdneho riešenia sporu podľa tohto článku.  

XIII. Spätný odber elektrických spotrebičov

Predávajúci zabezpečí spätný odber elektrozariadení z domácností a oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenie pri kúpe nového obdobného elektrozariadenia alebo batérií alebo akumulátorov. Zákazník je oprávnený odovzdať elektrozariadenia, elektroodpad alebo batérie alebo akumulátory aj na zberných miestach spoločnosti ASEKOL, s.r.o. uvedených na jej webovom sídle. Na tejto webovej stránke sú uvedené aj negatívne účinky látok používaných v batériách alebo akumulátoroch, ako aj grafické symboly separovaného zberu, informácie o realizácii separovaného zberu a jeho význame. Zákazník je tiež oprávnený odovzdať elektrozariadenia, elektroodpad alebo batérie alebo akumulátory na zberných miestach určených na zber tohto odpadu v príslušnej obci. Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie alebo akumulátory sa nesmú likvidovať spolu so zmesovým odpadom, ale musia sa odovzdať na určených miestach, t. j. zberných dvoroch alebo miestach spätného odberu, napr. na vyššie uvedených miestach. Predmetné zariadenia a odpad sa ďalej použijú na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z takýchto zariadení a odpadu môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.

IX. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s VOP a ich znením, pričom ich neoddeliteľnou súčasťou tvorí Reklamačný poriadok, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania záväznej objednávky.

Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa po celú dobu trvania riadi verziou VOP a Reklamačného poriadku platnou a účinnou v dobe uzavretia zmluvy.

VOP a Reklamačný poriadok sú k dispozícií na webových stránkach internetového obchodu, a tým pádom je možná ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Rozhodným právom pre vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, tak ako aj prípadne spory z nej vzniknuté, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právomoc k riešeniu sporov je daná slovenským súdom a orgánom podľa čl. XII VOP.
Strany sa zaväzujú, že nevylúčia právomoc obecných súdov uzavretím rozhodcovskej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP a Reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia. Na zmluvy už uzavreté, nemajú neskoršie zmeny podľa tohto odstavcu vplyv.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.12.2019.

Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť tu.